Swedish Day på Svenska ambassaden i Seoul, Syd Korea.
Fr v Nils Persson – Teko Tryck, Anne Höglund – Svenska Ambassaden,  Seok Jin Oh – Scanmom